IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

Historijat

Ispis PDF

Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa - BAM   

H i s t o r i j a t

 

Osnivačka skupština, 15. februar  2006. godine – Sarajevo, Opća bolnica „Abdulah Nakaš“ - biblioteka

Osnivači : Nataša Filatov, Biserka Sabljaković i Vaska Sotirov-Đukić

Osnivačka skupština - potpisnici osnivačkog akta: Ferida Bogućanin, Nataša Filatov, Munevera Hasanbegović, Saša Madacki, Nataša Milićević, Senija Mujić, Nihada Muratović, Ljubica Rebić, Fikreta Resić, mr. Amra Rešidbegović, Biserka Sabljaković i Vaska Sotirov-Đukić.

Predsjednik osnivačke skupštine BAM-a: Ljubica Rebić

Na Osnivačkoj skupštini BAM-a usvojen Statut i Pravilnik o prijemu u članstvo.

Za predsjednicu UO (2006-2010) i Asocijacije BAM izabrana Amra Rešidbegović, a za Generalnog sekretara Biserka Sabljaković.

Za blagajnika (2006-2010) izabrana Ferida Bogućanin.

Prvi logo Asocijacije BAM izradila Nikica Milićević, dipl.ing.arh.

Članovi Upravnog odbora (2006-2010): mr. Amra Rešidbegović, Senija Mujić, Munevera Hasanbegović, Vaska Sotirov-Đukić i Nataša Filatov.

Asocijacija BAM upisana u Registar udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine - RU 438/06 od 17. 05. 2006. godine, a kao pravni potpisnici upisane su Amra Rešidbegović, predsjednica i Biserka Sabljaković, generalni sekretar.

Prvi počasni član Asocijacije BAM prof. dr. Kemal Bakaršić - Odluka Upravnog odbora od 18. 05. 2016. godine.

Prva skupština 15. juni 2007. godine – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Na Prvoj skupštini usvojen Etički kodeks 15. juna 2007. godine.

Organizator 1. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2007, Sarajevo, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 21. i 22. septembra 2007. godine

Poslovna tajnica Asocijacije BAM Nadina Grebović – Lendo juli, 2008 - februar, 2016.godine

Druga skupština 25. septembra 2008. godine  – Četvrta gimnazija na Ilidži

Izmjene i dopune statuta (novi logo BAM-a)

Organizator 2. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2008 – glavna tema „Promocija usluga za korisnike“, Sarajevo, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 28. i 29.novembra 2008. godine

Asocijacija BAM postala 2009. godine članica IFLA-e

Organizator 3. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2009 - glavna tema: „Partnerstvo u digitalnom dobu“, Sarajevo, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 16. i 17.oktobra 2009. godine

2. izborna  i  3. godišnja  skupština -  8. juni,  2010. - Filozofski fakultet UNSA

Prvi dio  skupštine - organizacija Okruglog stola na temu: Bolonjski proces, kvalitet i biblioteke.

Izmjene i dopune Pravilnika o prijemu u članstvo

Izabran novi Upravni odbor BAM-a 2010 -2014 -2016: mr. Amina Rizvanbegović-Džuvić, dr. Lejla Kodrić Zaimović, dr. Dražen Kotrošan, Nihada Muratović i mr. Amra Rešidbegović.

Za predsjednicu Asocijacije BAM ponovo izabrana mr. Amra Rešidbegović, a za Generalnog sekretara Biserka Sabljaković.

Za blagajnika ponovo izabrana 2010 -2014 -2016 Ferida Bogućanin

Organizator 4. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2010 – glavna tema: „Informacijske ustanove za 21 stoljeće“, Sarajevo, NUB BiH i Zenica, Opća biblioteka i Muzej grada  Zenice, 12. i 13. novembra 2010. godine

4. godišnja skupština BAM-a,   27. maja 2011. godine – Narodna biblioteka Mostar

Priređena izložba posterskih izlaganja sa BAM konferencija 2008-2010 godine,

Asocijacija BAM postala 2011. godine članica EBLIDA-e

Organizator 5. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2011 - glavna tema: „Pravne norme standardi i preporuke“ , Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i u Mostaru Narodna biblioteka i Muzej Hercegovine, 7. i 8. oktobra 2011. godine

Organizator 6. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2012 – glavna tema: „Upravljanje znanjem“, Sarajevo, NUB BiH i Tuzla, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, 5. i 6.oktobra 2012. godine

5. godišnja  skupština, 15. 07.  2013. godine – IV gimnazija na  Ilidži

Organizator 7. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2013 – glavna tema: „Proaktivne obrazovne institucije - mjesto cjeloživotnog učenja u digitalnom dobu“, Sarajevo, NUB BiH i u Mostaru Narodna biblioteka  i Muzej Hercegovine 18. i 19. oktobra, 2013. godine

Organizator 8. međunaridne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2014 - glavna tema: „Kvalitet usluga i standardi“ , Sarajevo, Gazi Husrev-begova biblioteka i u Travniku Zavičajni muzej, 10. i 11. oktobra 2014. godine

3. izborna skupština i 6. godišnja skupština BAM-a, 22. februra 2016. godine – Šumarski fakultet UNSA, predsjednica skupštine dr. Lejla Hajdarpašić

Izabrano novo rukovodstvo:

Predsjednica Asocijacije BAM  2016-2020 mr. Azra Bečević-Šarenkapa

Generalni sekretar 2016-2020 mr. Narcisa Rastoder

Upravni odbor 2016-2020: mr. Azra Bečević-Šarenkapa, mr. Amina Rizvanbegović – Džuvić, dr. Izet Šabotić, mr. Asim Krhan i Nihada Muratović

Blagajnik 2016-2020 Almedina Salihagić

Organizator 9. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2016 – glavna tema „Programi zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti“, Sarajevo, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Mostar, Narodna biblioteka i Muzej Hercegovine, 28. i 29. oktobra, 2016. godine

 

 

 

 

 

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida