IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

BAM 2007

Ispis PDF
Zaključci i preporuke BAM 2007

Sarajevo, 25. 09. 2007. godine

 

Asocijacija Informacijskih stručnjaka: Bibliotekara, Arhivista, Muzeologa, je organizovala međunarodnu konferenciju „Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija  – biblioteka, arhiva i muzeja“ u saradnji sa ICOM-om BiH, Arhivističkim udruženjem BiH, Bošnjačkim institutom, NUB-om BiH i Bibliotekom grada Sarajeva. Konferenciji, koja se je održala u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adila Zulfikarpašića u Sarajevu, u periodu od  21.-22. septembar 2007. godine, prisustvovalo je 130 učesnika iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Engleske.

Konferencija je usvojila sljedeće

 

PREPORUKE I ZAKLJUČKE

 

• SARADNJA
Potrebno je izvršiti analizu stanja kulturnih institucija s obzirom na njihove, prostorne, kadrovske i tehničke mogućnosti.
Stvoriti neformalnu mrežu matičnih institucija kulture na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou  sa redovito ažuriranim  adresarom institucija.
Pokretanje stručnog časopisa «BAM»  bibliotekara, arhivista i muzeologa o iskustvima u radu na polju zaštite i očuvanja kulturno-historijske,  naučne i prirodne baštine BiH.

 

• STANDARDI
Donošenje, usvajanje i primjena standarda za prostor, opremu i kadrove za sve institucije «čuvare znanja».  Primjena i praćenje  novih  tehnologija treba biti u  skladu sa  međunarodnim standardima.
Treba inicirati učlanjenje BAM-a u evropske i svjetske profesionalne asocijacije radi kontinuiranog praćenja aktivnosti na polju standardizacije, te prevođenja odgovarajućih standarda.

 

• DIGITALIZACIJA
Digitalizacija građe baštinskih institucija direktno doprinosi promociji BiH, a time i razvoju kulturnog turizma.
Treba naglasiti potrebu stvaranja jedinstvenog registra digitalizirane kulturne i naučne baštine - stvaranje zajedničkog portala.
Organizovanje radionica i seminara o načinima i procesima digitalizacije i korištenja novih tehnologija.
Formiranje operativnog centra za digitalizaciju koji će kordinirati uvođenje novih tehnologija i standarda, te nabavku neophodne opreme.
Uključivanje u evropske i svjetske projekte digitalizacije.

 

• EDUKACIJA

Inoviranje  nastavnih planova, programa i permanentnog obrazovanja  u  skladu sa novim informacijsko-komunikacijskim okruženjem te potrebom za informacijskim stručnjacima u baštinskom sektoru.

 

Ispis PDF
Knjiga sažetaka BAM 2007

Međunarodna konferencija

 

EVROPSKE SMJERNICE ZA SARADNJU LOKALNIH KULTURNIH INSTITUCIJA - BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA

EUROPEAN GUIDELINES FOR COOPERATION BETWEEN LOCAL CULTURAL INSTITUTIONS – LIBRARIES, ARCHIVES AND MUSEUMS

 

PDF dokument

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida